මොකක්ද මේ ජීන් අරය – Jeans’ Radius

සාමාන්‍යයෙන් තාරකා අතර පවතින දූවිලි වලාකුළක අරය ජීන් දුර හෙවත් ජීන් අරය මගින් දක්වයි. තාරකාවක් අසල පවතින අධික තාප ශක්තිය හේතුවන් මෙම වලාකුළු ප්‍රසාරණයට ලක්වන අතර තාරකාවේ ගුරුත්වය හේතුවෙන් ප්‍රසාරණයට බාධා පැමිණේ. එවිට වලාකුළ නැවත සංකෝචනය වේ. මෙම බලයන් දෙක සමාන වන අවස්ථාවේදී තාරකාවේ සිට එම ස්ථානයට ඇති දුර ජීන් අරයයි. 1900 දී පමණ Sir James Jeans විසින් මෙම අරය ගණනය කරන ලදී.

ජීන් අරය සදහා සමීකරණය පහත දැක්වේ,

මෙහි K බෝල්ට්ස්මාන් නියතය වන අතර T උෂ්ණත්වය, \mu එක් අංශුවක ස්කන්ධය, G සාර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය.සහ (Ro) වළාකුලේ ස්කන්ධ ඝනත්වයයි. (එනම් වළාකුලේ ස්කන්ධය එහි පරිමාවෙන් බෙදු පසු ලැබෙන අගයයි.)

Advertisements
This entry was posted in තාරකා විද්‍යා දැනුම, tha. Bookmark the permalink.

One Response to මොකක්ද මේ ජීන් අරය – Jeans’ Radius

  1. Thank you very much for the info, great!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s